Więcej o diagnozach i terapiach

Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej (zaburzeń przetwarzania sensorycznego)


Integracja sensoryczna (SI) to regulowanie napływających do organizmu bodźców sensorycznych takich jak: dotyk, słuch, wzrok, smak, węch czy tzw. „szósty zmysł” czyli propriocepcja (czucie głębokie). Wynikiem prawidłowej organizacji na poziomie układu nerwowego jest właściwa reakcja człowieka. Terapia bazuje na ruchu; terapeuta organizuje aktywności dziecku, by dostarczyć niezbędnej ilości i jakości doświadczeń potrzebnych do rozwoju. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (nadreaktywność lub podreaktywność sensoryczna) mogą być już diagnozowane w niemowlęctwie. Wczesna diagnoza i terapia przekłada się na nabycie prawidłowych wzorców reakcji, które w wieku starszym można już tylko doskonalić.

Skontaktuj się z nami, jeśli u dziecka zaważasz: trudności w koncentracji, nadpobudliwość, nadwrażliwość na dotyk, słabe czucie ciała, nadmierny lęk przed wysokością, lęk przed ruchem (np. w samochodzie, na huśtawce), nadwrażliwość/słabą wrażliwość na dźwięki (z wykluczoną wadą słuchu), opóźniony rozwój mowy, niskie poczucie własnej wartości czy inne, które Cię niepokoją.


ADOS-2 (obserwacja do diagnozy zaburzenia ze spektrum autyzmu)


Narzędzie ADOS-2 to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, umożliwiający zebranie informacji na temat komunikacji, wzajemności interakcji społecznych i ograniczonych lub powtarzanych zachowań i zainteresowań uczestnika badania. Pozwala na diagnozowanie zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.


PEP-3-PL (diagnoza psychoedukcyjna)Jest to narzędzie służące do diagnozy funkcjonalnej dzieci. Ze względu na charakter zadań jest szczególnie przydatny w badaniu dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, a także z innymi zaburzeniami oraz rozwijających się typowo o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Duża liczba zadań niewerbalnych oraz rozdzielenie elementów językowych od zadań badających inne obszary funkcjonowania umożliwia zbadanie i opracowanie programu zarówno dla dzieci mówiących, jak i niemówiących.


Terapia pedagogiczna


Jest skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, z dysleksją lub z grupy ryzyka dysleksji. Polega na wspomaganiu prawidłowo rozwijających się funkcji i usprawnianiu funkcji zaburzonych tak, aby rozwój dziecka stawał się jak najbardziej harmonijny. Poprzez dobór odpowiednich oddziaływań psychopedagogicznych pomagamy dziecku w przezwyciężeniu trudności szkolnych (np. związanych z czytaniem, pisaniem, czynnościami pamięciowymi), a także wiążących się z nimi problemami emocjonalnymi oraz motywacyjnymi. Terapia poprzedzona jest diagnozą przyczyn trudności, bo to od nich jest uzależniona forma terapii.


Terapia ręki


Ma na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli ruchów dłoni i palców. Ważną częścią terapii jest uwrażliwienie dłoni na odbiór informacji dotykowych. Poprzez terapię ręki możemy wpływać nie tylko na rozwój bardzo precyzyjnych ruchów (tj. pisania, nawlekania czy wiązania), ale również na rozpoznawanie kształtów przedmiotów, ich ciężaru czy faktury, a także na poprawę w obszarze mowy dziecka (bezpośrednie sąsiedztwo w mózgu ośrodków odpowiedzialnych za czucie i ruch rąk oraz mowy).

Zgłoś się do nas, jeśli zauważasz u swojego dziecka: problemy w różnicowaniu stron ciała, w manipulowaniu przedmiotami, w chwytaniu, trzymaniu przedmiotów, ze słabymi mięśniami dłoni, zbyt silny nacisk na przedmioty, nadwrażliwość w obrębie dłoni czy trudności grafomotoryczne.


Terapia trudnych zachowańZachowania trudne powodują duży stres zarówno u dziecka, które się w nie angażuje, jak i jego otoczenia – Rodziców, nauczycieli, rówieśników. Terapia polega na wspólnym wypracowaniu i nauczeniu się przez dzieci, Rodziców i/lub wychowawców sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka. Zatem jeśli martwisz się lub złościsz przez nieodpowiednie zachowanie dziecka i brakuje Ci pomysłów, jak to zmienić, zgłoś się do nas. Wspólnie pomyślimy i będziemy działać.


Trening umiejętności społecznych (TUS)TUS nazywany jest często również zajęciami uspołeczniającymi. Są to spotkania indywidualne lub grupowe, które mają służyć nabyciu społecznie akceptowanych zachowań i zdolności do określonego i adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych, a także na zdobywaniu doświadczeń rówieśniczych. Spotkania w grupie pozwalają doświadczyć uczestnictwa w akceptującej grupie rówieśniczej. Forma spotkań różni się ze względu np. na cele terapeutyczne czy wiek uczestników.

Zatem jeśli zauważasz, że Twoje dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych, nie potrafi się bawić lub dogadać z innymi osobami, czuje dyskomfort w sytuacjach społecznych, zgłoś się do nas.