Szkolenia

Oferujemy szkolenia dla psychologów, pedagogów, nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, rad pedagogicznych, instytucji oświatowo-wychowawczych oraz dla wszystkich zainteresowanych rozwojem dziecka. Pomagamy dzieciom, rodzicom i nauczycielom efektywniej pracować nad swoim rozwojem.

Informacji o szkoleniach udziela dr Joanna Buława-Halasz
pod numerem telefonu 535 823 158.Tematyka szkoleń

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
10 GODZ. DYD.
Program:
 charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu,
charakterystyka dzieci/osób autystycznych,
formy diagnozy i rehabilitacji oraz metody pracy z osobami autystycznymi,
wypełnianie zaleceń terapeutycznych.
NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:
 
Seksualność osób z niepełnosprawnością – warsztaty edukacyjne
5 GODZ. DYD.
Program:
 Rozwój seksualny.
Normatywne i nie normatywne zachowania seksualne.
Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością.
Prawo do wolności seksualnej osób z niepełnosprawnością a dylematy moralne.
Molestowanie i wykorzystywanie seksualne w kontekście niepełnosprawności.
NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:
 
 
Zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka
5 GODZ. DYD.
Program:
wyjaśnienie pojęcia Integracji Sensorycznej (SI),
charakterystyka dzieci z zaburzeniem SI,
historia i założenia Metody Integracji Sensorycznej,
praktyczne zastosowanie Metody SI w procesie wspomagania rozwoju dziecka,
poznanie zasad współpracy i wypełniania zaleceń terapeuty zaburzeń SI.
Uwaga! Ukończenie szkolenia nie daje uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej. Uprawnienia takie daje tylko właściwe wykształcenie w tym kierunku.
NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:
 
Trudne zachowania u dzieci
5 GODZ. DYD.
Program:
rodzaje i przyczyny trudnych zachowań u dzieci,
charakterystyka i metody oddziaływań terapeutycznych.
NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:
 
Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób autystycznych
10 GODZ. DYD.
Zakres tematyczny szkolenia dotyczy treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju i obejmuje:
wykłady z zakresu trudności w kontaktach i deficytów umiejętności społecznych u osób autystycznych, historii Treningu Umiejętności Społecznych, zasad organizacji i ustalania celów terapeutycznych podczas treningu;
pokazy z zakresu realizowanych zajęć terapeutycznych oraz przykładowych scenariuszy;
warsztaty z zakresu tworzenia scenariuszy zajęć terapeutycznych dla osób autystycznych w różnym wieku, ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne, wykorzystanie nowych technologii w treningu umiejętności społecznych.
NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:
 
Wykorzystanie Programów Aktywności Knillów w pracy z dzieckiem
5 GODZ. DYD.
Szkolenie ma na celu poznanie podstaw teoretycznych metody "Programy Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja" opracowanej przez Mariannę i Christopera Knillów oraz naukę jej praktycznego zastosowania w pracy z dzieckiem.
NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:
 
DODATKOWE PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 
1.     Wpływ ruchu na naukę i prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Jak zmobilizować dzieci do pracy na lekcji?
Zdrowie – definicja i rodzaje.
Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej. Higiena pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.
Rodzaje układów zmysłowych i ich wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci.
Ćwiczenia praktyczne – zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych.
 
2.     Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci (warsztaty):
Rozwój dziecka w pierwszych latach życia.
Rodzaje układów zmysłowych i ich wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci.
Wykorzystanie elementów metod Porannego Kręgu, Integracji Sensorycznej, INPP i innych.
 
3.     Współpraca z rodzicami:
Aspekty prawne współpracy z rodzicami.
Postawy rodziców i nauczycieli.
Wzajemne oczekiwania i oferta.
Komunikacja interpersonalna pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 
4.     Praca z dzieckiem z trudnymi zachowaniami w klasie:
Strategie radzenia sobie z dziećmi z zaburzeniami zachowania i/lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Rodzaje i przyczyny trudnych zachowań u dzieci.
Charakterystyka i metody oddziaływań terapeutycznych.
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
  • Istnieje możliwość zaproponowania tematu szkolenia.
  • Czas trwania szkolenia dla rad pedagogicznych - zależny jest od celu i potrzeb placówki.
  • Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie.

CENNIK


Cena uzależniona jest od czasu trwania szkolenia:
- 10 godz. dyd. – 300 zł/os.,
- 5 godz. dyd. – 100 zł/os.

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE


  • WAŻNE: Po rejestracji na tydzień przed planowanym szkoleniem należy uiścić opłatę za szkolenie. Dopiero wówczas Centrum potwierdza, czy ono się odbędzie (w przypadku, gdy nie - opłata w całości jest zwracana). Przy wnoszeniu opłat za szkolenia proszę pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu NAZWY SZKOLENIA (wystarczą trzy pierwsze słowa), DATY SZKOLENIA oraz IMIENIA I NAZWISKA osoby, której przelew dotyczy.
  • Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Centrum Pedagogiczno-Psychologicznym Buława & Halasz mailowo lub telefonicznie. Brak wpłaty za szkolenie bowiem nie powoduje automatycznego skreślenia z listy osób zgłoszonych.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/warsztatów, wydawane przez Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne Buława & Halasz.
  • Szkolenia są prowadzone dla minimum 10, a maksimum 20 osób.
  • Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub (w przypadku braku takiej możliwości) odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot połowy opłaty. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne Buława & Halasz zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.
  • Jeśli szkolenie nie odbędzie się z powodów leżących po stronie Centrum Pedagogiczno-Psychologicznego Buława & Halasz (np. brak grupy szkoleniowej) - opłata w całości zostanie zwrócona na konto osoby/instytucji, z którego opłata była dokonana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 2 (dwa) tygodnie po upływie planowanego terminu szkolenia.