dr n. społ. Joanna Buława-Halasz

Wykształcenie:

1) 18 lutego 2016 r. uzyskanie z wyróżnieniem stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika za rozprawę doktorską: „Rehabilitacja osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu”.

2) Studia doktoranckie z zakresu pedagogiki.

3) Studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna.

4) Studia I stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku socjologia w zakresie specjalności: doradztwo psychospołeczne.

5) Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

 

Doświadczenie zawodowe:

1) współzałożycielka działającego w latach 2012-2021 Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MANUfaktura w Szczecinie;    

2) od października 2013 - nauczyciel akademicki w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego;

3) wrzesień 2011 - październik 2013 - nauczyciel-terapeuta w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia w Szczecinie;

4) wrzesień 2009 - sierpień 2011 - nauczyciel wspierający w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia w Szczecinie;

5) lipiec 2008 - wrzesień 2009 - terapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu O/Szczecin;

6) wrzesień 2007 - czerwiec 2008 - asystent-opiekun osoby z autyzmem w Krajowym Towarzystwie Autyzmu O/Szczecin;

7) październik 2007 - praktyka pedagogiczna w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Sz-nie;

8) wrzesień 2006 - praktyka pedagogiczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek" w Kołobrzegu.

 

W mediach:

- Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora - wykład: „Autyzm - superniepełnosprawność czy supermoc" - dr Joanna Buława-Halasz - YouTube: www.youtube.com/watch?v=7mQy5NHWdDY

- Republika Edukacji 3 - Edukacja jest różnorodna – „Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci w zakresie pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem” – YouTube: www.youtube.com/watch?v=iN2pD3tJN44

- Radio Szczecin Na Wieczór – „Godzina ciszy dla osób z autyzmem”:  https://radioszczecin.pl/276,7768

- Radio Szczecin Na Wieczór – „Świat na niebiesko – Dzień Świadomości Autyzmu”: https://radioszczecin.pl/276,7548,swiat-na-niebiesko-dzien-swiadomosci-autyzmu

 

Wyróżnienia:

- wyróżnienie w kategorii prac doktorskich w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- wyróżnienie w XVIII edycji Konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ukończone kursy, warsztaty i szkolenia zawodowe:

- szkolenie "Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu", certyfikat nr 857;

- szkolenie "Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej" (u dr Izabeli Chojnickiej);

- szkolenie "Picture Exchange Communication System - Poziom I" (PECS);

- szkolenie "Jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi" w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie;

- kurs "Seksulność dzieci i młodzieży" w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie;

- szkolenie "Mutyzm selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny" oraz "Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym" (etap I i II);

- szkolenie "Jak pomóc dziecku z problemami manualnymi. Terapia ręki na zajęciach z dziećmi 5-, 6-, 7-letnimi" w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie;

- kurs II stopnia Stymulacji Bazalnej® koncepcji Profesora A. Fröhlich’a do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym (nadający uprawnienia do stosowania konceptu w praktyce);

- kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej "Organizacja i zarządzanie oświatą" zorganizowany przez ZCDN w Szczecinie;

- warsztaty „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie;

- szkolenie „Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC) cz.I.” w Centrum Zabawy i Edukacji PESTKA z Krakowa;

- szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej w Warszawie;

- kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie;

- szkolenie „Trening umiejętności społecznych” w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli SYNAPSIS w Warszawie;

- szkolenie „Dotyk i Ruch” wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – kurs bazowy w Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Rozwój” z Warszawy;

- kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży w Centrum Oświatowym „Pomerania” w Szczecinie;

- szkolenie „Wywiad rodzinny dla osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi”, budowę i realizację Indywidualnych Programów Terapeutycznych (IPT);

- warsztaty "Elementy Metody Werbo-Tonalnej" w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.

 

Konferencje:

- udział w konferencji „Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych – metody pracy” z wystąpieniami: "Indywidualizacja w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz "Praca z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a wielość terapii, metod i uwarunkowań – próba uporządkowania" dnia 14 czerwca 2019 r. w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie;

- udział z własnym wystąpieniem na IX Konferencji "Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej – perspektywy współczesnej pedagogiki specjalnej" zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Obrzycku w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. Tytuł wystąpienia: "Wymagania względem nauczyciela-terapeuty a specjalne potrzeby osób ze spektrum autyzmu – wyzwania dla nowej specjalności";

- udział z własnym wsytąpieniem na konferencji "Sprawności moralne w wychowainu: odpowiedzialność - wierność - posłuszeństwo" zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w dniu 21.11.2018 r. w Szczecinie. Tytuł wystąpienia: "Przemoc symboliczna terapeutów osób autystycznych";

- udział z własnym wsytąpieniem na konferencji "50 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku" zorganizowanej przez SOSW w Niemieńsku dnia 4.10.2018 r. Tytuł wystąpienia: "Warunki efektywnej integracji i inkluzji edukacyjnej dzieci autystycznych";

- udział z własnym wystąpieniem na konferencji "Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty" zorganizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w dniu 13.03.2018 r.;

- udział z własnym wystąpieniem na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość" zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w dniach 12-13 września 2016 roku w Międzyzdrojach. Tytuł wystąpienia: "Subiektywne koncepcje roli terapeuty w rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób autystycznych";

- udział z własnym wystąpieniem na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "O nauki zaangażowane - w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością" zorganizowanej w Ustroniu przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w dniach 18-19 kwietnia 2016 r. Tytuł wystąpienia: "Rehabilitacja społeczna dorosłych osób autystycznych";

- inicjatorka i przewodnicząca komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wokół Rozwoju Dziecka" na Uniwersytecie Szczecińskim 12 kwietnia 2016 r. Tytuł wystąpienia: „Wpływ wybranych czynników w rozwoju dziecka autystycznego na efektywność edukacji integracyjnej";

- czynny udział w dyskusji panelowej: Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci w zakresie pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem podczas konferencji "Republika Edukacji 3 - Edukacja jest różnorodna" zorganizowanej 9 kwietnia 2016 w Pile przez CDN, WSG, UAM;

- udział z własnym wystąpieniem na I Seminarium Naukowym z cyklu Z BADAŃ NAD TRADYCJĄ POLSKIEJ PEDAGOGIKI na temat: „Instytucje oświatowo wychowawcze i resocjalizacyjne: tradycje-teraźniejszość-przyszłość" zorganizowanym 18 grudnia 2015 r. przez Instytut Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł wystąpienia: „Krótka historia terapii i rehabilitacji osób autystycznych w Polsce";

- udział w konferencji szkoleniowej "(A)utyzm, (S)eksualność, (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków" zorganizowanej przez Fundację SYNAPSIS w dniach 14-14 listopada 2015 r.;

- udział z własnym wystąpieniem w Konferencji Naukowej "Osoba z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Dwa światy - jedność w praktyce edukacyjno-rehabilitacyjnej, zawodowej i twórczej", która odbyła się w dniach 19-20 października 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł wystąpienia: "Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób autystycznych";

- udział z własnym wystąpieniem w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH. „Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej”, która odbyła się w dniach 15-16 września 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł wystąpienia: "Możliwości i ograniczenia emancypacji osób z niepełnosprawnością intelektualną";

- udział w własnym wystąpieniem w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Inny - Obcy - Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki" 10-11 września 2015 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tytuł wystąpienia: "Dziwne, niepojęte... - inność osoby autystycznej";

- udział w własnym wystąpieniem na "I Seminarium popularno-naukowym podsumowującym działalność Kół Naukowych Instytutu Pedagogiki" 10 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł wystąpienia: "Rola pedagoga specjalnego we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka" ;

- współorganizacja seminarium "Czas wolny rodziców dzieci niepełnosprawnych. Teoria i praktyka" 17 maja 2015 r. na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł wystąpienia: "Czy rodzice dzieci niepełnosprawnych mają czas wolny?";

- udział z własnym wystąpieniem w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Dyskursy Pedagogiki Specjalnej pt. "Pozainstytucjonalna przestrzeń życia osób niepełnosprawnych" 13-15 maja 2015 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł wystąpienia: "Rzecznictwo osób autystycznych";

- udział z własnym wystąpieniem w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Krytyczna analiza" 15-16 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obrzycku). Tytuł wystąpienia: "Władza symboliczna terapeutów osób autystycznych";

- współorganizacja (jako sekretarz) i wystąpienie na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość" 8 - 9 września 2014 r. Szczecin - Świnoujście - Ystad. Tytuł wystąpienia: "Przemoc symboliczna w rehabilitacji osób autystycznych";

- udział z własnym wystąpieniem w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Horyzonty pedagogiczne" pod hasłem: "Inkluzja - marginalizacja - wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności" 27-28 maja 2014 r. w Ostródzie. Tytuł wystąpienia: "Możliwości i granice inkluzji społecznej osób autystycznych";

- udział z własnym wystąpieniem w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną" 7-8 kwietnia 2014 r. w Ustroniu. Tytuł wystąpienia: „Możliwości i pułapki edukacji włączającej osób autystycznych”;

- uczestnictwo w konferencji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Jak skutecznie przygotować dziecko do nauki czytania” (Szczecin 18 kwietnia 2012 r.);

- wystąpienie dnia 11 maja 2011 roku na zebraniu naukowym Katedry Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim z referatem zatytułowanym „Aktywizacja zawodowa i społeczna dorosłych osób z autyzmem w relacjach terapeutów. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu”;

- udział z własnym wystąpieniem w I Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rodzina wobec wyzwań współczesności” w dniach 19-20 listopada 2010 r. w Bydgoszczy. Tytuł wystąpienia: „Sytuacja rodziny osoby z autyzmem”;

- udział z własnym wystąpieniem w III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów w panelu pedagogicznym „Nauki o wychowaniu wobec zniewolenia i wyzwolenia” dniach 22-23 października 2010 r. w Szczecinie. Tytuł referatu: „Koncepcja normalizacji w odniesieniu do dorosłych osób z autyzmem”;

- czynny udział w panelu dyskusyjnym „Edukacja osób niepełnosprawnych – szkolnictwo – pedagodzy specjalni” na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pedagogika Specjalna – Koncepcje i Rzeczywistość” (Międzyzdroje 13-14 września 2010 r.);

- udział z własnym wystąpieniem w V Konferencji Naukowej „Preorientacja zawodowa i społeczna dorastających osób z autyzmem w kontekście potrzeb edukacyjnych, społecznych i egzystencjalnych” dnia 24 października 2009 r. w Bydgoszczy. Tytuł wystąpienia: „Badanie możliwości i umiejętności społecznych i zawodowych pod kątem aktywizacji zawodowej dorosłych osób z autyzmem”;

- udział z własnym wystąpieniem w II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów w panelu pedagogicznym „Co z tym Innym? Pedagogika wobec mniejszości” dnia 23 października 2009 r. w Szczecinie. Tytuł wystąpienia: „Alternatywne formy kontaktu językowego i ich znaczenie w komunikacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub fizyczną”;

- udział z własnym wystąpieniem w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Językoznawczej „Polszczyzna w rozwoju – możliwości i ograniczenia” w dniach 20-22 marca 2009 r. w Pobierowie. Tytuł wystąpienia: „Obraz kobiety i mężczyzny przedstawiony w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej od lat siedemdziesiątych XX wieku do początku XXI wieku”;

- udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „WE MAKE A DIFFERENCE” AUTYZM – REHABILITACJA – PRACA – DOM zorganizowanej przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu 26 czerwca 2008 r. w Szczecinie.

 

Wolontariat/staż/praktyki/przeprowadzone szkolenia/warsztaty:

- referat "Pedagog specjalny - zawód dający wiele możliwości" na seminrium zatytułowanym "Wybór przyszłej ścieżki zawodowej" zorganizowanym dla III klas Gimnazjum w Zespole Szkół im. Adma Mickiewicza w Dygowie;

- nieodpłatne prowadzenie warsztatów dla studentów z Uniwersytetu Szczecińskiego pt.: „Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie”, „Praca z dziećmi metodą Marianny Knill i Christophera Knilla”;

- nieodpłatne przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych przedszkola, szkoły podstawowej i Publicznego Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie oraz przedszkola i szkoły podstawowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie. Tematyka szkoleń: "Charakterystyka dziecka autystycznego. Wskazówki praktyczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej", "Wprowadzenie w zagadnienie metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi";

- wykład otwarty dla Rodziców w przedszkolu integracyjnym w Szczecinie pt.: „Sytuacja dorosłych osób autystycznych w Polsce. Ograniczenia i możliwości”;

- wolontariat w Fundacji Wspólnota Nadziei (działającej na rzecz pomocy dorosłym osobom z autyzmem) na Farmie Życia w Więckowicach;

- wolontariat w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Szczecinie na rzecz statutowej działalności Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem i ich rodzin;

- staż w Fundacji SYNAPSIS w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla Osób z Autyzmem „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” z siedzibą w Wilczej Górze;

- wizyta studyjna w placówce dla osób z autyzmem Navicula CENTRUM w Łodzi;

- wolontariat na biwaku w Międzywodziu zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie;

- wolontariat w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej PAM.

 

Publikacje:

- materiały edukacyjno-terapeutyczne "Eduterapeutica Autyzm", Ei SYSTEM, 2020: www.eduterapeutica.com.pl/autyzm-2/;

- "Problematyka praw dziecka oraz roli zabawy w procesie jego rozwoju i wychowaniu w świetle poglądów wybranych przedstawicieli myśli pedagogicznej XX wieku" [w:] Biuletyn Historii Wychowania, nr 42/2020, Poznań, doi: 10.14746/bhw.2020.42.6;

- "Requirements for the teacher-therapist of persons with autism spectrum disorder – challenges for the new specialisation" [w:] Interdyscyplinarne Kontesty Pedagogiki Specjalnej, nr 27/2019, Poznań 2019: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/23257/21865;

- redakcja naukowa książki „Wokół rozwoju dziecka", Volumina, Szczecin 2017;

- „Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre a Bourdieu", Impuls, Kraków 2017;

- „Dziwne, niepojęte... - inność osoby autystycznej" [w:] Inny, Obcy, Potwór. Kulturowo-społeczne aspekty odmienności przez wieki pod red. J. Żychlińskiej, A. Głowackiej-Penczyńskiej, Bydgoszcz 2016;

- „Rehabilitacja społeczno-zawodowa dorosłych osób autystycznych. Wprowadzenie do zagadnienia" [w:] Forum Pedagogiczne, nr 1, Warszawa 2016;

- „Możliwości i granice inkluzji społecznej osób autystycznych" [w:] Inkluzja - marginalizacja - wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności pod red. U. Bartnikowskiej, A. Żyty, S. Przybylińskiego, Olsztyn 2016;

- „Emancypacja osób autystycznych. Wprowadzenie do zagadnienia" [w:] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 10/2015. Cz. 1. "Dyskurs emancypacyjny w pedagogice specjalnej" pod red. B. Cytowskiej, P. Plichty;

- „Disability: Premises and Conclusions" edited by T. Żółkowska, J. Buława-Halasz, K. Kaliszewska, Szczecin 2015;

- „Niepełnosprawność. Interpretacje teoretyczne i praktyczne" pod red. T. Żółkowskiej, J. Buławy-Halasz, I. Ramik-Mażewskiej, Ł. Skryplonka, Szczecin 2015;

- „Niepełnosprawność w spirali naukowych rozważań" pod red. T. Żółkowskiej, J. Buławy-Halasz, Ł. Skryplonka, Szczecin 2015;

- „Rzecznictwo osób autystycznych" [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 18, Gdańsk 2015;

- „Przemoc symboliczna w rehabilitacji osób autystycznych" [w:] Opuscula Sociologica, nr 2, Szczecin 2015;

- „Możliwości i ograniczenia edukacji włączającej osób autystycznych" [w:] Osoba z niepełnosprawnością w drodze do dorosłości pod red. M. Bełzy i D. Prysak, Cieszyn 2015;

- „Władza symboliczna terapeutów osób autystycznych" [w:] Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 6, Poznań 2014;

- sekretarz redakcji naukowej „Policy Regulations and Employment and the Quality of Life of Disabled Persons" pod red. K. Kaliszewskiej, L. Konopskiej, M. Wlazło, Szczecin 2013;

- sekretarz redakcji naukowej „Special Education: Learning, Education and Rehabilitation" pod red. I. Ramik-Mażewskiej, T. Żółkowskiej, Szczecin 2013;

- sekretarz redakcji naukowej „Edukacja i rehabilitcja osób niepełnosprawnych - ciągłość i zmiany" pod red. T. Żółkowskiej, I. Ramik-Mażewskiej, Szczecin 2013;

- „Vocational Activity of Adult Autistic People in Poland” [w:] Special pedagogy towards new challenges. Editors: T. Żółkowska, D. Szarkowicz, volumina, Szczecin 2011;

- „Aktywność zawodowa dorosłych osób z autyzmem w Polsce” [w:] Uszkodzenie, niepełnosprawność, upośledzenie – aspekty teoretyczne i praktyczne w pedagogice XXI wieku pod red. nauk. T. Żółkowskiej, L. Konopskiej, D. Szarkowicz, volumina, Szczecin 2011;

- „Sytuacja rodziny z dzieckiem autystycznym” [w:] Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin pod red. H. Liberskiej i A. Maliny, Wydawnictwo Difin, engram, Warszawa 2011;

- „Wybrane alternatywne formy kontaktu językowego i ich znaczenie w komunikacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i/lub fizycznie” [w:] Tożsamości i różnice. Inny w wybranych kontekstach analizy socjopedagogicznej pod red. M. Wlazło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011;

- „Ukryty program szkoły – o rolach społecznych kobiety i mężczyzny” [w:] Wokół problemu płci i gender pod red. T. Rzepy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011;

- „Obraz kobiety i mężczyzny przedstawiony w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej od lat siedemdziesiątych XX wieku do początku XXI wieku” [w:] Zeszyt 4 Studenckich Prac Naukowcyh Koła Młodych Językoznawców pod red. E. Kołodziejek, printshop, Szczecin 2010;

- redakcja książki (w formie materiałów szkoleniowych) WE MAKE DIFFERENCE, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Szczecin 2009.